Bukit-Timah-back-alley
Bukit-Timah-back-alley
My short cut to the shops in Bukit Timah.